Vammaispalvelujen käsikirja:

//www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/kuntoutus/sopeutumisvalmennus

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista

//plus.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20100133

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä tukitoimista ja palveluista

//www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Suomen perustuslaki

//www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Laki yhteistoiminnasta yrityksessä

//www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334

Henkilötietolaki

//www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523