Vammaispalvelujen käsikirja:

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/kuntoutus/sopeutumisvalmennus

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista

http://plus.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20100133

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä tukitoimista ja palveluista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Suomen perustuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Laki yhteistoiminnasta yrityksessä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334

Henkilötietolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Jaa tämä sivu